Вітаю Вас, Гость
Головна » 2010 » Март » 7 » Оголошення про роботу Асамблеї
14:29
Оголошення про роботу Асамблеї
Оголошення:
Шановні колеги. 12 березня 2010р. в Києві відбудеться Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу. Робота Асамблеї відбудеться за адресою: вул. Раїси Окіпної, 2, готель «Турист», конференц-зал (Метро «Лівобережна»). Реєстрація із 10-00. Початок роботи в 11-00
- проект документів:
Порядок дня Асамблеї-2
1.Про перелік Меморандумів, що надійшли, та залучення в Асамблею підписантів Меморандумів доп Ковальов А.К. 2.Про принципи та регламент Асамблеї доп Томасєвич О.В., Панаетов А.
3.Про структуру та формування робочих органів Асамблеї доп Кулинич В.В., Касьян І.В.
4.Презентація Супрунком О.О проекту Угоди про співпрацю та взаємопідтримку між членами Всеукраїнської асамблеї громадських об’єднань малого та середнього бізнесу – доп. Супрунюк О.О.
5.Презентація Попиком В.І. проекту про передачу частини дозвільних функцій громадським організаціям - доп. Попик В.І. Тростяна Г.В.
6.Про порядок створення єдиного фінансового ресурсу Асамблеї – доповідає Лепьошкін М.М.
7.Про план роботи на березень – квітень місяць – Кулинич В.В.
 
Проект резолюції: 1.Про перелік Меморандумів, що надійшли, та залучення в Асамблею підписантів Меморандумів доп Ковальов А.К. прийняти до відома, що поступило в Асамблею 69 Меморандумів. Пропонується вважати учасниками Асамблеї 64 громадських організацій, а саме: _________ _____________________________________. 5 Меморандумів поступили не від громадських організацій, а від осіб підприємців та організацій, ще не пов’язаних із підприємницькою діяльністю. Пропонується із цими 5 співпрацювати по окремих напрямках на договірних засадах.
2.Про принципи та регламент Асамблеї доп Томасєвич О.В., Панаетов А.
П Р И Н Ц И П И АСАМБЛЕЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ( АГО МСБУ ) Прийняти:
Принцип 1.
Громадські організації малого та середнього бізнесу об’єдналися, створивши Асамблею громадських організацій малого та середнього бізнесу України маючи на меті розвиток власних організацій та малого і середнього бізнесу в Україні в цілому. Учасниками Асамблеї можуть бути громадські організації малого та середнього бізнесу із різних регіонів України, які діють та зареєстровані в рамках чинного законодавства, а також будь-які інші громадські організації, що мають статутною метою захист законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Принцип 2.
Громадські організації малого та середнього бізнесу об’єдналися за неформальними ознаками ( Асамблеї ), утворюючи постійні та тимчасові робочі органи для вирішення поставлених Асамблеєю задач .
Принцип 3.
Громадські організації малого та середнього бізнесу об’єдналися на підставі спільних інтересів, які проголошуються і певним чином формалізуються у Меморандум взаємодії.
Принцип 4.
Громадські організації малого та середнього бізнесу об’єдналися як незалежні від будь яких політичних партій чи окремих осіб. Відносини з державою, юридичними та фізичними особами формуються на принципах рівноправності та партнерства, що зазначені у Меморандумі взаємодії.
Принцип 5.
Громадські організації малого та середнього бізнесу створюють об’єднаний ресурс для вирішення власних стратегічних і тактичних завдань із власних матеріальних ресурсів, шляхом співфінансування спільних заходів та програм, реалізації за власний рахунок робіт та проведення спільних заходів тощо. Обсяги та напрямки використання цього ресурсу визначаються шляхом прийняття взаємо погоджених рішень та затверджуються Асамблеєю. Порядок формування об’єднаного ресурсу визначається робочим органом з наступним завтердженням Асамблеєю. Прийняти регламент:
 РЕГЛАМЕНТ АСАМБЛЕЇ ГРОМАДСЬКОГО ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
СТАТТЯ 1
Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України (далі – Асамблея) є органом координації спільних дій громадських організацій представників малого та середнього бізнесу України.
СТАТТЯ 2
Асамблея діє на підставі мети, основних принципів та завдань, спільно задекларованих громадськими організаціями представників малого та середнього бізнесу України у Меморандумі.
СТАТТЯ 3
Участь у роботі Асамблеї є добровільною. Будь яка громадська організація представників малого та середнього бізнесу України, що визнає задекларованим принципам, може брати участь у роботі Асамблеї на засадах рівноправності. Наявність письмового обгрунтування щодо неможливості подальшої участі будь – кого із учасників в роботі Асамблеї є підставою щодо розгляду відповідного звернення на засіданні Асамблеї. В цьому випадку рішення приймається загальним голосуванням учасників Асамблеї.
СТАТТЯ 4
Основною формою роботи Асамблеї є її засідання, які провадяться за рішенням учасників, але не рідше ніж 2 рази на рік. Засідання Асамблеї можуть провадитися шляхом опитування. В цьому разі враховуються тільки письмові відповіді учасників опитування, засвідчені в установленому порядку.
СТАТТЯ 5
 Роботу з підготовки та проведення засідання Асамблеї провадить Координаційна Рада повноважних Представників ( Рада ). Рада обирається на засіданні Асамблеї з числа її учасників у складі не більше 27 осіб. Головує на засіданні Асамблеї голова Ради. Рада відстежує виконання прийнятих рішень, про що звітує на наступному засіданні Асамблеї. Положення про Координаційну Раду повноважних представників затверджується Асамблеєю і є невід’ємною частиною цього Регламенту.
СТАТТЯ 6
Кожна громадська організація має один голос на засіданнях Асамблеї незалежно від кількості її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального числа учасників Асамблеї, що зареєструвалися в день її проведення.
СТАТТЯ 7
Асамблеєю для реалізації її рішень крім Координаційної Ради повноважних Представників, можуть створюватися робочі групи (комітети). Такі Комітети підконтрольні та підзвітні Раді та Асамблеї і представляють Асамблею тільки за дорученням наданих учасниками за рішенням щодо надання повноважень.
СТАТТЯ 8
Рішення Асамблеї та Ради оформляється протоколами. Оформлення та ведення протоколів, здійснення організаційно-технічних функцій покладається на Координаційну Раду повноважних Представників. Організаційно – технічні функції можуть бути надані окремим учасникам Асамблеї.
СТАТТЯ 9
Для вирішення проблем, що не мають загальноукраїнського значення, можуть проводитися регіональні асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу. Рішення регіональних асамблей враховуються при обговоренні та прийнятті рішень Асамблеєю.
 
Додаток до Регламенту роботи Асамблеї ... від______ № _ Положення є невід'ємною частиною Регламенту роботи Асамблеї ...
АСАМБЛЕЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну Раду повноважних Представників
І. Це Положення регулює порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість, порядок організації роботи Координаційної Ради повноважних Представників (далі – Координаційна рада) і розроблене на підставі вимог чинного законодавства.
2. Координаційна Рада є постійним органом Асамблеї, що обирається з числа учасників Асамблеї (її повноважних представників учасників Асамблеї) для вивчення, попереднього розгляду і координації дій робочих органів Асамблеї та підготовки проектів рішень для їх наступного прийняття Асамблеєю.
3. Координаційна Рада здійснює контроль за виконанням власних рішень і рішень Асамблеї та діяльністю робочих органів Асамблеї
4. Склад Координаційної Ради затверджується і припиняється на засіданні Асамблеї на строк її повноважень на два роки, у складі голови, секретаря і членів за регіональним принципом. Чисельний склад Координаційної Ради не повинен перевищувати 27 і бути меншим ніж 11 осіб.
5. Координаційна Рада у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному Асамблеєю, отримують від керівників організацій, які є учасниками Асамблеї необхідні матеріали і документи для вирішення піднятих питань цими організаціями.
6. До компетенції Ради відноситься: - підготування пропозицій щодо визначення основних напрямків діяльності Асамблеї; - надання Асамблеї пропозицій щодо створення Комітетів Асамблеї розробка положень про їх діяльність та персональний склад; - затвердження балансів, звітів, кошторисів, планів і інших документів; - заслуховування, обговорення та затвердження звітів Координаційної Ради та робочих органів Асамблеї для подальшого затвердження Асамблеєю; - внесення змін та доповнень в дане Положення та підготовка змін та доповнень до Меморандуму, з наступним їх затвердженням Асамблеєю; - прийняття рішення про призупинення діяльності Комітетів; - представлення інтересів Асамблеї, її окремих учасників в різних державних органах влади та місцевого самоврядування, а також в судах на правах визначених законом. - обрання Голови Координаційної Ради - вибори Секретаря Координаційної Ради.
7. Засідання Координаційної Ради визнається правомочним, якщо в його роботі бере участь проста більшість її членів. Голосування на засіданні Координаційної Ради проходить за принципом: один учасник – один голос. При рівній кількості голосів Голова Координаційної Ради користується правом одного додаткового голосу.
8. Голова Координаційної Ради обирається Членами Ради терміном до наступної Асамблеї. Голова Координаційної Ради може бути знятий із займаної посади достроково рішенням Координаційної Ради, за яке проголосують не менше 2/3 від загального складу членів Ради; Голова Координаційної Ради: - очолює Координаційну Раду, організує її засідання - організує поточну роботу Координаційної Ради; - організує виконання рішень Координаційної Ради; - представляє Координаційну Раду у взаємовідношеннях зі всіма юридичними та фізичними особами, в т.ч. із органами влади всіх рівнів та представниками іноземних держав і громадських організацій; - представляє на затвердження Координаційною Радою кандидатури до робочих органів Асамблеї; - представляє на розгляд Координаційної Ради питання про форми матеріального та фінансового забезпечення проектів і програм, які здійснюються та підтримуються; - підписує угоди та здійснює інші юридичні акти за дорученням та від імені Асамблеї; - виконує інші функції, що не відносяться до виключних функцій Координаційної Ради;
9. Члени Координаційної Ради мають право брати участь у роботі Комітетів.
10. Координаційна Рада є підзвітною та відповідальною перед Асамблеєю.
 
 3.Про структуру та формування робочих органів Асамблеї доп Кулинич В.В., Касьян І.В.
Проект рішення. Робочим органом, відповідно регламенту, є Координаційна Рада, що формується за пропозицією регіональних представництв у кількості до 27 осіб. Пропоную в координаційну раду ввести членів оргкомітету, та додатково представників регіонів,відповідно пропозицій, що надійшли, а саме: _______________________________ ________________________________________ _______________________________________. Після обрання Координаційної Ради Оргкомітет розпускається. Як такий, що виконав свою підготовчу місію. Головою Координаційної Ради обирається ___________________________________ Секретарем Координаційної Ради обирається __________________________________
4.Презентація Супрунком О.О проекту співдопомоги підприємцям у відрадженні – доп. Супрунюк О.О.
 Угода про співпрацю та взаємо підтримку між членами Всеукраїнської асамблеї громадських об’єднань малого та середнього бізнесу. м. Київ «___» __________________2010р. Громадські організації____________________________________________
далі сторони - учасники , маючи на меті використання людських, матеріальних та інтелектуальних ресурсів всіх учасників асамблеї для захисту та підтримки прав кожного з членів громадських організацій на території всієї України, сторони на дружній основі, домовились про наступне: Стаття 1
Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, для забезпечення належного захисту законних прав і інтересів громадян. Сторони учасники погоджуються надавати підтримку та необхідну допомогу , яка належить до їх компетенції та не суперечить чинному законодавству у наступному форматі: Будь-яка організація-учасник є асоційованим членом всіх інших організацій-учасників в рамках даної угоди. Сторони надають необхідну консультативну, солідарну та фактичну підтримку один одному в рамках чинного законодавства. Будь який член однієї з організації учасників даної угоди, має змогу отримати необхідну допомогу не тільки на території де знаходиться його організація, а на території всієї України де знаходяться учасники даної угоди. ( Можна розписати яку саме підтримку представлення інтересів в суді, подання зав листів, підтримка в органах законодавчої та виконавчої влади.) Сторони взаємно сприяють отриманню відповідей та запитів учасників даної угоди в контролюючих органах влади. і т.д і т.п.
Стаття 2
Сторони створюють єдиний реєстр, в якому буде міститися інформація про всіх членів об’єднань- учасників, для загального користування всіх учасників даної угоди. реєстр поповнюється відповідно до збільшення учасників даної угоди, на підставі заяв ( в письмовій формі) Сторони мають право виступати від імені інших учасників, та представляти їх інтереси в усіх інстанціях, ( за їх згодою), звертаються одна до одної за інформацією, довідками та офіційними документами, підтримкою тощо. Сторони можуть залучати третіх осіб (беручи на себе відповідальність за них) в своєму регіоні, для вирішення тих питань за якими до них звернулись учасники угоди,
Стаття 3
Сторони-учасники, зобов’язуються Своєчасно і в повній мірі надавати підтримку та допомогу, для захисту прав та свобод кожного учасника даної угоди. Опрацьовувати пропозиції щодо вдосконалення ефективності роботи даної угоди Учасники Строни –учасники зобов’язуються надавати допомогу один одному на принципах, визначених асамблеєю. Учасник має право відмовитись від надання допомоги іншій стороні, якщо вимоги його суперечать чинному законодавству та принципам асамблеї. Про причини відмови учасник зобов’язаний повідомити іншу сторону та керівні органи асамблеї. У випадку невмотивованої відмови та ненадання допомоги іншій стороні інші учасники мають право ставити питання про розірвання угоди з таким учасником. Перебування асамблеї не зобов’язує ставати учасником угоди, кожен з учасників асамблеї вирішує самостійно доцільність та необхідність бути учасником даної угоди.
Стаття 4
За взаємною згодою учасники можуть вносити зміни та доповнення, що оформлюються відповідними додатками та є невід’ємною частиною даного договору. Розбіжності , які виникають між сторонами, вирішуються шляхом проведення переговорів, консультацій інших учасників на умовах доброзичливості та взаєморозуміння. Угода укладається на не визначений термін. Вчинено у м. Київ «__»_____2010р в ___________________________примірниках, українською мовою.
5.Презентація Попиком В.І. проекту про передачу частини дозвільних функцій громадським організаціям - доп. Попик В.І. Доручити Попику В.І., Раковій О.Ф., Кнець Н.В. розробити проект Закону про передачу деяких дозвільних функцій громадським організаціям – до 10 квітня 2010р 6.Про порядок створення єдиного фінансового ресурсу Асамблеї – доповідає Лепьошкін М.М. Погодити, що кожна громадська організація, яка являється членом Асоціації, сплачує щомісяця 250грн внесків. Томасєвичу О.В. розробити відповідно чинного законодавства положення про облік таких внесків.
7.Про план роботи на березень – квітень місяць – Кулинич В.В.
 1Продовжувати збір Меморандумів громадських організацій Ковальов А.К
2 Впровадити постанову про допомогу підприємцям у відрядженні До 01 04 2010р.Супрунюк О.О.
3Розробити проект Закону про передачу окремих дозвільних функцій громадським організаціям До 01.04.20010р Попик В.І.
4Провести масовий захід по забезпеченні впровадження пропозицій Асамблеї в життя.травень Координаційна Рада
5Розробити проект Закону України « Про ринки» 01.04.2010р Кнець Н.В., Ракова О.Ф.
6Пропагувати всім первинним організаціям активізувати проведення контролю за діяльністю органів влади Ковальов А.К.
7Розкручувати ЗМІ, створювати громадські організації на місцях, об’єднувати їх з метою розвитку громадянського суспільства Координаційна Рада

Переглядів: 1364 | Додав: Правління | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]