Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Віталій Лаврик Мобільний реєстратор, базовий елемент СИСТЕМИ цифрового народовладдя.
[ Викачати з сервера (89.0 Kb) ] 27.07.2020, 18:31

           Мобільний реєстратор, базовий елемент СИСТЕМИ цифрового народовладдя.


            1.        

Народовладдя - це влада яка базується на наступних ПРИНЦИПАХ народного суверенітету:

1.Принцип перший: носієм народного суверенітету є народ (як спільнота громадян ), якому належить  верховна влада а, від так, народ є суб'єктом верховної влади, як  і кожен громадянин із цієї спільноти, а їх (народу і громадян) суб'єктність відображена відповідними статтями розділів 1, 2 ,3 Конституції, яка має найвищу юридичну силу.

2.Принцип другий -   верховенство народу у вирішенні корінних задач життєзабезпечення і життєдіяльності громадян, громад (не будь-яких задач)   задекларованих у зазначених вище статтях Конституції.

3.Принцип третій - безпосередня демократія  (народовладдя) на рівні країни, як і територіальної громади  ( що є також суб'єктом верховної влади), як найвища форма самоврядування, реалізації права народу  щодо верховенства  вирішення  задач  життєзабезпечення і життєдіяльності громадянина (людини). На рівні країни - у вигляді законів,  на рівні територіальних  громад - у вигляді постанов, що відповідають Конституції.

4. Принцип четвертий - Закон, що приймається народним волевиявленням,  вступає в силу, якщо за нього позитивно проголосувало, шляхом узгодження інтересів кожного громадянина,  100% громадян, яким надано право голосу  відповідно до Конституції. Підпорядкування меншості волі більшості, як і керування кого-небудь ким-небудь,  не припустиммо.

5.Принцип п’ятий – громадянин (людина) є найвища соціальна цінність, використання людини (громадянина), примусово чи з його згоди, як людського капіталу для досягнення певної приватної чи колективної вигоди - кримінальний злочин, кожен громадянин (людина) країни наділений правом, як суб’єкт права  реалізувати те, що задекларовано цим правом, формуючи власний бюджет та бюджет сім’ї, як частку суспільного  бюджету відповідно до Конституції, на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного добробуту між громадянами і територіальними громадами.

6 .Зважаючи, що народ на даному етапі  забезпечити дію принципів 3,4 (безпосередню демократію) повністю не може додаються принципи: 3а - представницька демократія та 4а - меншість підкоряється більшості, тобто діє принцип - влада – потенція (здатність і можливість, право) керувати ким-, чим-небудь. А від так, народ передає (частково або повністю) своє право верховенства у вирішенні корінних задач свого життєзабезпечення і життєдіяльності представницьким органам, забезпечуючи, шляхом представницької демократії,  дію принципу 5.

2

Відповідно до Конституції правовий статус громадянина, суб'єкта верховної влади, представляється наступними напрямками  його життєзабезпечення і життєдіяльності: (1) суверенітет, (2) волевиявлення, (3) гідність, (4)правовий захист,  (5) здоров’я, (6) сім’я, виховання дітей та їх освіта, (7) добробут, (8) праця, яким відповідає сукупність декларацій (статей Конституції), що визначають його права і відповідальність по кожному із зазначених напрямків, а саме:

(1)суверенітет (право на:

 ідентифікацію своєї особистості як громадянина України ( набуття, зміна і припинення громадянства), свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільно залишати територію України, в будь-який час повернутися в Україну, захист свобод і прав при перебуванні за кордоном;

 захист своїх прав і свобод,  свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей будь-якими не забороненими законом засобами від порушень і протиправних посягань, не виконання явно злочинних розпоряджень чи наказів;

рівність в суспільних відношеннях і перед законом  незалежно від  ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

отримання обґрунтованого рішення по суті звернення до органів влади, самоврядування та посадових осіб цих органів, особисто, письмово індивідуально чи в колективі,  у встановлений законом термін;

захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;  визначення  і зміну конституційного ладу в Україні;

отримання законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов'язки громадян, визнання законів та інших  нормативно-правових актів, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома відповідно до вимог даної Угоди  нечинними);

(2)Волевиявлення ( право на :

 вільно обирати і бути обраними до органів влади та органів самоврядування; брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах;

свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, збираючи, зберігаючи, використовуючи і поширюючи інформацію усно, письмово або в інший спосіб;

свободу світогляду і віросповідання; свободу політичної, профспілкової та громадської діяльності ;

мирно, без зброї  проводити збори, мітинги, походи і демонстрації)

(3) Гідність ( право на:

повагу до себе і членів сім’ї;

недоторканність особисту та житла;

спростовування недостовірної інформації про себе і членів своєї сім'ї та вимагання вилучення будь-якої недостовірної інформації, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації;

ознайомлення в органах влади, органах самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе і членів своєї сім’ї) ;

(4) Судовий захист (право на:

професійну безоплатну правничу допомогу, вибір захисника своїх прав, індивідуальний характер юридичної відповідальності ;

не надання показань або пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом;

невинуватість у вчиненні злочину доки вина не буде доведена в законному порядку на доказах одержаних законним шляхом і встановлена обвинувальним вироком суду;

отримання, у разі скасування вироку суду як неправосудного, відшкодування  матеріальної  і моральної шкоди, завданої безпідставним засудженням від  органів влади, органів самоврядування:

притягнення до юридичної відповідальності кожного (людину, громадянина, юридичну особу, посадову чи органів влади, органів самоврядування) хто своїми діями чи бездіяльністю посягає на конституційні права, перелік який надається у Мобільному реєстраторі,   підстава: кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей;

скасування в судовому порядку   Законів  та інших нормативно-правових актів прийнятих не на основі Конституції або які  їй не  відповідають, отримання відшкодування за рахунок влади чи органів самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів  влади, органів самоврядування, їх посадових при здійсненні ними своїх повноважень, підстава: ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (яке прийняте на основі Конституції та їй відповідає), органи влади та органи самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

спростовування в судовому порядку недостовірної інформації про себе і членів своєї сім'ї та вилучення будь-якої недостовірної інформації, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації, підстава: ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини:

скасування у судовому порядку діючих  Законів  та інших нормативно-правових актів, які дозволяють використання власності, що суперечить вимогам Конституції України, притягнення до відповідальності осіб, дотичних до цих відносин, конфіскація власності набута в такий спосіб  на користь суспільства, підстава: використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі) ;

(5) сімейні відношення - сім'я, виховання дітей, їх освіта (право на:

 шлюб, що ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (де кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї, де батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків, де сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою; де діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним , а будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом, де утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу);

безоплатну дошкільну, повну загальну середню (що є обов'язковою), професійно-технічну освіту,  вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах (на конкурсній основі), де громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства);

(6)здоров'я (право на: своєчасне, якісне і збалансоване харчування, здоровий спосіб життя через безоплатну мережу закладів  фізичної культури і спорту; охорону здоров'я, забезпечену фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, безоплатний щорічний відпочинок у мережі оздоровчо-профілактичних закладах відпочинку , в т.ч. і приватних;

медичну допомогу шляхом ефективного і доступного для всіх громадян безоплатного медичного обслуговування через мережу лікувальних закладів охорони здоров'я, в т.ч. і приватних;

безпечні для життя і здоров'я довкілля та санітарно-епідемічні умови, вільний доступ до інформації і її поширення про їх стан та  відшкодування завданої порушенням цього права шкоди).

(7)добробут (право на: достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, який визначається бюджетом сім’ї як складовою бюджетної системи України, що будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

володіння, користування і розпорядження приватною  власністю ( складовою бюджету сім’ї), результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

пенсійне забезпечення;

соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних  обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;

 (8) працю (право на: вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечену  належними, безпечними і здоровими умовами праці та її своєчасну  оплату (дивіденди від інвестицій, заробітна плата) та  частку  суспільного надбання, як складову  бюджету України від   користування  суспільною власністю (земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, користування об'єктами права державної та комунальної власності);

працевлаштування відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; підвищення трудової кваліфікації, вільний і всебічний  розвиток своєї особистості.

3

Розділи 1-3, Конституції України представлені  статтями (1-74), частина із яких має пряму дію, частина (їх всього 29),  визначається  законами. Пропонується   скасувати всі нині діючі закони, кодекси, законодавчі  та нормативні акти, що на них ґрунтуються, оскільки вони не відповідають Конституції,  повністю  вражені вірусом олігархії та ввести наступні, що вимагаються відповідними статтями розділів 1-3 та статтями 92 ,95 Конституції, як невід’ємна її частина (врахувати рішення в цих Законах, в частині, що стосується громадянина, у зазначених вище напрямках правового статусу) :

(Закон 1).  Набуття і припинення громадянства (статті  4, 33, п1, п.2, п3 статті 92);

(Закон 2) Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України. Державні  символи ( стаття 17, абз.6 статті 20 , абз.2 п2 ,п.10, п.17,  п.18, п.19 статті  92,);

(Закон 3) Засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи. Надання притулку іноземцям та особам без громадянства.(стаття  26, п.2, п.9 п.10 статті  92);

(Закон 4). Користування природними об’єктами (земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, індустріальні,  інфраструктурні об’єкти, культурна, історична та інша спадщина, що належить Україні - суспільне надбання) на засадах: кожен український громадянин є його  співвласником   (статті13,41,п.5, п.7 статті 92,);

(Закон 5) Державний бюджет України, як сума бюджетів українських громадян (суспільний добробут) і громад, побудованого на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного добробуту, всього економічного і  науково-технічного потенціалу, створеного  на  території  України, що є  власністю   народу,  основою    забезпечення  матеріальних  і  духовних потреб її громадян. Приватна власність. Житло. Право власності на землю. 

Засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного фондів; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; Податки, збори. (статті 14,46,47,  67, абз2, п1. статті 92,стаття 95);

(Закон 6) Господарська (підприємницька) та інші види  діяльності. Види і межі монополії (статті 42,44,67,  п8,  11, абз.2 п.8 статті 92);

(Закон 7) Охорона здоров’я, медична допомога та медичне страхування.  (стаття 49, п.6  статті 92);

(Закон 8) Обмеження щодо втручання в  особисте і сімейне життя, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання,  свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, арешт та тримання під вартою (статті 29,30,31,32,34,35,36,40, абз.2 статті 55);

( Закон 9) Сім’я, виховання дітей, освіта (статті 51, 52,53, 54 , п6  статті  92);

(Закон 10) Звернення громадян до суду.  Засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них (абз.1 статті  55, 57, стаття 63, п.22статті  92);

(Закон 11 Праця, відпочинок, соціальний захист, пенсійне забезпечення  ( статті 43,45, 54, п.6 статті 92);

(Закон 12). Проведення виборів, референдумів, волевиявлення, Віче  (статті 77, 103,  140, 141, п.21 статті  92);

(Закон 13). Застосування мов в Україні (стаття 10, п.4 статті  92).

4.

Кожен громадянин (людина) країни наділений правом, як суб’єкт права, реалізувати те, що задекларовано цим правом (принцип 5 народного суверенітету). Тому по кожному напрямку (1)-(8) шляхом формалізації тих можливостей, що надаються громадянину відповідною сукупністю статей Конституції, формуються процедури, які  забезпечують громадянину досягнення результатів визначених його конституційними правами .

В подальшому зазначені процедури реалізуються у вигляді програмного продукту, який отримав назву “Мобільний реєстратор автоматизованого контролю життєдіяльності громадянина відповідно до Конституції України“ (Мобільний реєстратор)  та  представляється  на  персональному сайті громадянина,  як обов’язковий  засіб, що забезпечує захист його прав і свобод відповідно до вимог Конституції.

Мобільний реєстратор базовий елемент системи цифрового народовладдя (е-Система) - Український національний соціальний   грід.

Основою  е-Системи є Електронний Реєстр республіки, розділ  “Населення “  (ЕР -Н) та сукупність процедур, пов’язаних з її обслуговуванням (поповненням, скороченням, редагуванням, захистом від несанкційного втручання, інших)  і функціональних процедур виконання задач щодо устрою нашого спільного життя передбаченого Конституцією України .

Електронний реєстр ЕР-Н - сукупність елементів, яка повністю і однозначно ідентифікує людей (через їх Мобільні реєстратори), що  в даний момент проживають в Україні, зареєстрованих в одному із чотирьох розділів: (1) ЕР-Н-1. Народ України (народ) - українські громадяни (громадянин), що набули громадянство відповідно до Закону  1;  (2) ЕР-Н –2 Особи (люди), що мають громадянство інших держав-іноземці; (3) ЕР-Н-3 Особи (люди) без громадянства;  ЕР-Н-4 Нелегальні переселенці-іноземці (люди). В розділах Е-Р-Н -2,3,4 відображаються особи (люди), що зареєстровані  відповідно до Закону 3.

Спільною ознакою, що виражає статус всіх зареєстрованих в  Електронному Реєстрі є стаття  3 Конституції України (людина-найвища соціальна цінність), а також інші статті, в яких згадується людина.  Спільною ознакою, що виражає статус тільки зареєстрованих в розділі 1, є стаття 5 Конституції України – носієм суверенітету та джерелом влади  є народ України  та інші статті в яких згадується народ, громадянин.

Зазначені ознаки є підставою  однозначного визначення у Мобільному реєстраторі прав і обов’язків людини і громадянина, а також зміст і спрямованість діяльності народовладдя (органів влади), обов'язок і відповідальність перед людиною і громадянином, що визначені в їх Мобільному реєстраторі. Кожен елемент Електронного Реєстру-власність особи, що ідентифікована цим елементом, а тому будь-які дані, окрім визначених Законом 8, не можуть бути отримані без згоди цієї особи.

Задача Мобільного реєстратора: маючи фактичний правовий статус (матеріальний, фізичний і соціальний стан)  громадянина і його сім’ї визначити  по всім зазначеним вище напрямках невідповідність цього стану вимогам декларацій цих напрямків  і підготувати пропозиції щодо урегулювання їх через е-Систему. В свою чергу е-Система через Мобільні реєстратори координаторів    виконавчих органів, господарських установ,  громадських об’єднань, територіальних громад,  НМНР,  НКК вирішує ці неузгодження і зазначені рішення фіксуються на Мобільному реєстраторі громадянина.  В подальшому, задача Мобільного реєстратора забезпечити стабільність правового статусу громадянина через процедури наведених вище напрямків життєзабезпечення та життєдіяльності .

Більш детально:

https://www.facebook.com/notes/%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0/912988208810962

 

//Мобільний регістратор - це щось віртуальне в мобільному телефоні? Який його юридичний статус пропонуєте?// Мобільний регістратор -це конституційний електронний паспорт громадянина, що представляється на його САЙТІ -автоматизована система , що дає можливість громадянину реалізувати ті права і обов'язки  , що задекларовані в Конституції і законах , що її відповідають ( всі вісім напрямків в комплексі). автоматично реєструється у Електронному реєстрі республіки . Засоби  спілкування громадянина з САЙТОМ  можуть бути різні , в тому числі мобільний телефон. Позбавити громадянина права на волевиявлення можливо тільки у випадку його фізичної неспроможності і тільки, якщо це підтвердить його МР (відповідна процедура передбачається)  .  Голосування: нікуди ходити не потрібно. На сайті громадянина  передбачається його кабінет для голосування, де виділені відповідні вікна вибору, кожному вікну відповідає обгрунтування  цього вибору . МР аналізує всі пропозиції вибору і пропонує те вікно, яке найбільш ефективно вирішує проблеми громадянина  і ставить відмітку проти цього вікна. Громадянин або погоджується з пропозицією МР або приймає інше рішення і ставить відмітку в інше вікно (відмітка МР  анулірується) , обгрунтовуючи свій вибір у примітці проти цього вікна ( і перше і друге рішення  і є відповідальність вибору ) .   У зазначений час відмітка автоматично переноситься у  вікно обираємого і відповідне вікно на сайті  виборчої  комісії (тобто ніяких посередників між виборцем і обираємим не має, копійчину не заробиш, оскільки вона не буде врахована у розділі Добробут, як не передбачений законом заробіток, який можеш використати тільки, якщо він зареєстрований у МР) .

//А чим буде керуватися громада? Своїми думками - у кожної громади свої? Що є єдиною платформою для оцінювання порушені чи не порушені зобов'язання? Хто КОНКРЕТНО в громаді має займатися цими питаннями? Це громадський чи державний орган? // Мав на увазі територіальну   громаду, що його обирала 

Кожній територіальній громаді  (тг)відповідає автоматизована система (АС) її життєзабезпечення і життєдіяльності  та координатор цієї  тг. У складі АС є підсистема  оцінки виконання зобов'язань  обираємим, саме цій підсистемі  МР координатора  тг,    отримавши рішення МР обираємого  , і передає  для  запуска в дію позбавлення повноважень обираємого.

 

Віталій Лаврик.

                                             

 

 

 

 

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 6 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]