Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Віталій Комов Принципи Статуту ТГ
[ Викачати з сервера (36.3 Kb) ] 22.09.2021, 18:22

ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА САМОВРЯДУВАННЯ»

Тел. 095 196 8689, 067 404 4960

30.08.2021

Громадянам, що прагнуть розвитку

Громадянського суспільства в Україні

 

Реалізація норм Конституції України і правових принципів

при розробці типового Статуту територіальної громади

 1. Вступ

Світовий досвід свідчить, що саме муніципальні статути та хартії дають територіальним громадам можливість самостійно в межах закону обрати структуру свого управління, забезпечуючи плюралізм форм місцевої демократії. Вони конкретизують та адаптують до місцевих умов численні законоположення, впорядковують їх у логічному викладенні, сприяють виникненню у населення правильних та досить повних уявлень про структуру та роботу механізму місцевого самоврядування, створюють легальні умови для формування і впровадження прав та інтересів членів територіальної громади, що обумовлені природою місцевого самоврядування.

Основою написання типового Статуту територіальної громади є:

 1. Конституція України (далі – КУ),
 2. рішення Київради від 20.12.2017 р. № 707/3714 «Про затвердження Концепції Статуту територіальної громади м. Києва», розділ 2.«Проблеми, які потребують розв'язання. Обґрунтування необхідності прийняття нової редакції Статуту територіальної громади м. Києва»,
 3. Європейська хартія міст ІІ,
 4. інші Європейські документи, що стосуються місцевого самоврядування.

Особливе значення в Концепції Статуту територіальної громади м. Києва має розділ «Проблеми, які потребують розв’язання»…», в якому сформульована необхідність реформування моделі місцевого самоврядування у м. Києві, що є важливим прикладом для всієї України.

Примітка. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» по суті суперечить КУ. Але ст. 8 КУ дає можливість оминути спірні моменти завдяки поясненню, що «Конституція України має найвищу силу», а також: «Норми Конституції України є нормами прямої дії».

Тому Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглядається в частині, що не суперечить КУ. А саме: «Первинним субєктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста». Саме ця норма і потребує більш детального роз’яснення при написанні типового Статуту територіальної громади.

 

 1. Правові норми і принципи місцевого самоврядування.
  1. Конституція України.

Ст. 1.  Україна є …, правова держава. (Не виконується).

Ст.3. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. (Не виконується).

Ст.5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.(Не виконується).

Увага! Народ здійснює владу: 1. «БЕЗПОСЕРЕДНЬО», 2. «І ЧЕРЕЗ ОРГАНИ…». Владу здійснює народ у будь-якому випадку – не органи здійснюють владу, а  народ ЧЕРЕЗ органи.

Ст. 7.  В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.(Не виконується).

Ст. 8.  В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.(Не виконується).

Норми Конституції  України  є  нормами  прямої дії.  Вони застосовуються безпосередньо незалежно від  того,  чи  прийнято  на  їх  розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти» (п. 2, абз. 2 Рішення Конституційного суду України від 19.04.2001 р. № 4-рп/2001). 

 

Ст. 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади… - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. (Не виконується).

Ст. 143. Територіальні громади …безпосередньо або через утворені ними органами місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності. Затверджують програми …,затверджують бюджети … і контролюють їх виконання …, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують ті ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення… (Не виконується).

Ст. 144.  Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.(Не виконується).

 

  1. Концепції Статуту територіальної громади м. Києва.

Розділ «Проблеми, що потребують розв’язання…»..

Єдиний розділ  офіційного документу, що по суті і духу відповідає Конституції України і вимогам часу.

   1. Принципи побудови структури громади.

«Функціонування місцевого самоврядування у територіальній громаді міста Києва та її структурних складових - територіальних мікроколективах жителів районів у місті, мікрорайонах, кварталах тощо не забезпечує створення сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку киян, їх самоорганізації та самодіяльності на основі принципів субсидіарності та децентралізації, самореалізації їх ініціатив та творчого потенціалу, захисту їх муніципальних прав, надання їм органами місцевого самоврядування міста високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг тощо».

   1. Чинники, що вимагають модернізації існуючої

моделі місцевого самоврядування.

Неспроможність територіальної громади - кияни так і не стали повноцінною та дієздатною територіальною громадою:

 • відсутність субсидіарності та реальної децентралізації у місті - територіальна громада міста Києва, по-суті, носить факультативний або другорядний у порівнянні з іншими суб'єктами міської влади характер, що суперечить Конституції України та усім міжнародним стандартам місцевого самоврядування;
 • фіктивність та номінальний характер - чинний Статут територіальної громади міста Києва так і не став документом з установчою природою;
 • дисфункціональність - чинний Статут територіальної громади міста Києва визначає питання, які, головним чином, вже врегульовані Конституцією та законами, тобто функцію муніципально-правового статутного регулювання не здійснює».

Примітка. Зміст концепції субсидіарності полягає в тому, що на вищий рівень управління необхідно виносити тільки ті питання, які не можуть бути вирішенні на нижчому рівні. Субсидіарність – один з нормативних постулатів Європейського союзу і використовується як принцип європейського права в цілому.

 1. Європейська хартія міст ІІ

Європейська хартія міст ІІ визначає місто, як спільнутериторію городян-громадян, де також застосовується принцип субсидіарності.

Це визначення тлумачиться в п. 35 хартіі: «Принцип субсидіарності повинен застосовуватися на внутрішньо комунальних територіях (кварталах, округах), які повинні мати виборні збори, бюджеті повноваження на місцях».

 

Голова правління                                              М. Сергеєв  тел. 095 196 8689

Член правління                                                              В. Комов     тел. 067 404 4960

 

 

 

ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА САМОВРЯДУВАННЯ»

Тел. 095 196 8689,  068 404 4960

 

 

НЕВИКОНАННЯ

 органами влади нормативно-правових актів

в частині сприяння розвитку громадянського суспільства

 

Нормативно-правовий акт

 

Норма законодавства, яка не виконується.

Чого не вистачаєдляпрактичноїреалізації?

Щоробити?

 1.  

 

 

 

КонституціяУкраїни

 

Ст. 5. «Народ здійснюєвладубезпосередньо і через органидержавноївлади та МС».

Ст. 8.  «В Українівизнаєтьс і діє принцип верховенства права…НормиКонституціїУкраїни є нормами прямоїдії».

Ст. 140. «Місцевесамоврядування (далі МС) є правом територі-альноїгромади».

Ст. 143. «Територіальнігромади…безпосередньоабо через утворені ними органи МС управляютьмайном…, затверджують…програми…бюджети і контролюють».

Формування ТГ шляхом здійсненняпілотнихпроектів

 1.  

Указ Президента України № 68/2016.  Національна стратегія сприяння роз-витку громадянського суспільства в Україні

Стратегія не враховує формування територіальних громад як основи громадянського суспільства.

Доповнити Стратегію п. 4.5. а також регіональні цільові програми текстом:«Формування ТГ шляхом виконання пілотних проектів» і створення реальних ТГ.

 1.  

Концепція Статуту територіальної громади м. Києва (рішення Київради від 20.12.17

№ 707/3714).

Розділ «Проблеми ТГ».

«Територіальна громада міста Києва, по-суті, носить другорядний у порівнянні з іншими суб'єктами міської влади характер, що суперечить Конституції України та міжнародним стандартам».

Привести систему МС в Києві у відповідність з Конституцією України, принципами субсидіарності і децентралізації, Європейською хартією міст ІІ.

 1.  

МетодичнірекомендаціїщодорозробленняСта-туту ТГ.Мінрегіон, 2019

Не відповідає нормам Конституції України – тергромадапозбавлена прав на здійснення МС.

Врахувати розділ «Проблеми ТГ» Концепції статуту ТГ Києва.

 1.  

Постанова КабМіну від 03.11.2010 г. № 996 «Про забезпечення участі громадськості…»

Громадські ради повинні брати участь у роботі координаційних рад сприянню розвитку громадянського суспільства при ОДА і контролювати виконання пілотних проектів щодо формування ТГ

 1.  

Закон України «Про ратифікаціюдодатко-вого протоколу до Європейськоїхартії МС на право участіусправах органу МС» від 02.09.2014 р. № 1621-VII

Не виконується в м. Києві і в цілому по Україні.

Прийняти відповідне рішення про право участі членів громади у справах Київської міської ради.Створити при Київраді Управління розвитку громадянського суспільства (ГС) і формування територіальної громади (Центр комунікацій з громадою) на виконання ЗУ від 02.09.2014 р. № 1621-VII  і Національної стратегії розвитку ГС.

 1.  

Виборчий Кодекс. Виборидепутатівмісцевих рад.

Система партійних виборів на місцевому рівні не відповідає суті місцевого самоврядування, гальмує розвиток громадянського суспільства. Потрібен новий закон, в якому депутати висуваються і обираються членами територіальної громади.

 1.  

Стратегії МОНУ: з прав людини ірозвиткугромадянськоїосвіти.

ДоповнитиНаціональну стратегію розвитку ГС в Україні створенням системи громадянських знань за участю НАН України, Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук і використанням соціальних мереж.

 

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 11 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]