Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Управління груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій. Тарас Плахтій
17.11.2011, 23:15
http://zgroup.com.ua/print.php?articleid=4990
Управління груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій
Тарас Плахтій14.11.11

Можна стверджувати, що електоральна вага будь-якої суспільно-політичної організації у великій мірі визначається числом та ефективністю діяльності її первинних осередків. Проте за рідкими винятками у більшості українських громадських організацій та політичних партій вони практично не працюють – у кращому випадку їх бурхливу діяльність імітує керівне ядро.

Розглянемо особливості роботи типового первинного осередку. Зазвичай показовими є кілька найперших зборів та динаміка зміни чисельності їх учасників. Визначимо, які процеси впродовж короткого періоду нівелюють захоплення високими ідеями чи ідеологією та пасивують активістів, що долучилися на початку.

Для цього проаналізуємо перебіг зборів у первинних організаціях чисельністю до сотні учасників.

Коли оголошується чергове питання порядку денного, всі активізуються, навперебій пропонуючи власні альтернативи вирішення поставлених задач. Ця стадія супроводжується зростанням активності учасників та майже повною відсутністю конфліктів.

Далі починається обговорення запропонованих альтернатив. При цьому можна спостерігати легкі випади авторів протилежних за змістом альтернатив один проти одного та утворення клік і коаліцій авторів схожих ідей та їх прихильників.

На стадії прийняття рішення цивілізовані умовності поступово відкидаються і починається процес жорсткого протистояння прихильників найбільш підтримуваних альтернатив, які мають шанс набути статусу групового рішення. Причому автори конкуруючих альтернатив не спроможні об’єктивно оцінити чужі ідеї та поступитися на їх користь – адже перемога їх альтернативи безпосередньо забезпечує зростання рангу у групі, боротьбу за який обумовлює наша етологічна природа, активізуючи кожного їх учасника.

З кожним наступним питанням порядку денного рівень агресії в учасників зростає, а протягом кількох наступних зборів чітко визначається неформальний лідер, який володіє абсолютним авторитетом і агресивно реагує на активність інших членів групи, вбачаючи у ній посягання на його ранг. Внаслідок такого перебігу групових процесів більшість учасників розчаровується у спільній роботі, пасивується та, зазвичай, покидає групу, не бажаючи терпіти авторитарні замашки лідера чи бути втягнутими у конфлікт між претендентами на цю роль.

В олігархічних партіях чинником, що компенсує описані відцентрові процеси, є матеріальне заохочення, а в партіях ідеологічного типу – сліпа віра в непомильність вождів та готовність підкорятися їм ради реалізації ідеологічних цілей. В підрозділах виробничих та адміністративних організацій, де використовується матеріальне стимулювання, після фази конфлікту відбувається стабілізація групової динаміки та розподіл ролей між учасниками (генератор ідей, розробник, координатор, оцінювач, тощо), а фабула подальшої взаємодій учасників визначається позиціями у групі та співвідношенням ваги формального і неформального лідерів.

Здатність учасників провести власну альтернативу до статусу групового рішення залежить від багатьох чинників – наприклад харизми, психологічних якостей, напору, опору зі сторони інших авторів, тощо. Проте той, кому в кінцевому результаті це вдалося – самореалізувався та отримав приз – більш високий ранг у групі, а ті, кому не вдалося – залишилися з негативним осадом, який накопичується і, при досягненні певного рівня, спричиняє їх вихід з організації.

Такий механізм відтворюється з невеликими варіаціями щоразу у будь-яких людських групах – він обумовлений етологічною складовою людської природи, яка запускає процеси рангування. Його інтенсивність визначається рівнем розвитку даного суспільства, поточною організаційною культурою, а також типом задач, які стоять перед групою.

З іншої сторони, наша соціальна природа проявляється у співробітництві, альтруїзмі, взаємодопомозі, взаємоповазі та інших людських якостях та поведінкових схемах, що спостерігаються поміж учасниками людських спільнот.

Співвідношення етологічного і соціального у будь-якій людській спільноті на кожному етапі її історичного розвитку визначає динаміку соціально-психологічних процесів у групах, задає тип домінуючих у ній організаційних структур та складає фундамент актуальної організаційної культури.

Отже етологічна складова людської природи запускає процес рангування у групах, позитивним наслідком якого є наша природна активація в умовах конкуренції між учасниками, що обумовлена людською потребою зайняти якомога вищий ранг, а негативним – конфлікт, який, руйнуючи поле довіри, визначає лідера, структурує групу в ієрархію, витісняє з неї основних конкурентів на лідерство, започатковує процес пасивації всіх інших її учасників та передує формуванню групового мислення.

Зроблений аналіз дозволяє запропонувати надійний спосіб підвищення ефективності первинних осередків суспільно-політичних організацій, який полягає в активації учасників групи внаслідок тривалого утримання їх конкурентної взаємодії у безконфліктній фазі групової динаміки шляхом переключення уваги з процесу рангування на колективне вироблення, прийняття та виконання рішень.

Розглядаючи функціонування первинних осередків як циклічну послідовність певних видів діяльності (спостереження, орієнтування (вироблення альтернатив), прийняття рішення та їх реалізацію згідно циклу OODA Джона Бойда), опишемо технологію практичного втілення цього способу в умовах реальних суспільно-політичних організацій.

Спостереження учасники первинного осередку здійснюють безперервно, отримуючи інформацію зі ЗМІ та від оточуючих. Виконання рішень найбільш ефективно здійснюється групами ієрархічного типу, тому у проектах рішень передбачимо визначення лідерів – відповідальних виконавців кожного прийнятого рішення та склад виконавчих груп. Залишається детально розглянути два види діяльності циклу OODA – орієнтування (вироблення альтернатив) та прийняття колективних рішень, які можна реалізувати лише під час зборів, що проводяться за певним алгоритмом.

Під час роботи зборів учасники первинного осередку структуруються в малі групи приблизно однакової чисельності у відповідності до їх компетентності за профілями діяльності або за іншими критеріями, що визначаються типом задач, які доведеться вирішувати.

Перший крок роботи відбувається у складі профільних груп за методикою мозкового штурму, коли учасники обговорюють задачі та генерують альтернативи рішень без їх критичного аналізу. Це дозволяє практично повністю уникнути конфліктів, що позитивно впливає на взаємостосунки між учасниками та сприяє творчій самореалізації кожного з них. Результатом роботи на першому кроці є список альтернатив, які виробила група.

Далі члени первинного осередку структуруються у перехресні групи, кожен учасник яких представляє власну профільну групу. Тут вони по черзі доповідають про вироблені альтернативи у профільних групах та в процесі обговорення отримують від колег зауваження, критику, поради, доповнення, нові альтернативи.

Робота в перехресних групах відповідає другому етапу процедури мозкового штурму – обговорення вироблених альтернатив у групах з іншим складом. Особливістю цього кроку є незаангажована критика учасниками перехресної групи вироблених альтернатив – адже вони не брали участі в їх виробленні і тому особисто не зацікавленні в просуванні однієї з них для закріплення свого рангу. У таких умовах доповідач має змогу оцінити ставлення колег до кожної з представлених ним альтернатив безвідносно до їх авторства та отримати додаткову інформацію в процесі обговорення. Причому в перехресних групах кожен по черзі виступає в ролі доповідача від власної профільної групи та в ролі експерта, який, поряд з іншими експертами обговорює доповіді колег.

Оскільки кожен з доповідачів є носієм думки своєї профільної групи (у даному випадку – носієм набору вироблених альтернатив), то жоден учасник перехресної групи не спроможний в ірраціональний спосіб – своєю харизмою, авторитетом чи психологічно-емоційним впливом змусити доповідача змінити її. Навіть колективна думка перехресної групи не зможе переважити думку профільної групи, оскільки остання складається з найбільш компетентних учасників цього профілю.

Описаний розподіл рольових позицій учасників у перехресній групі та алгоритм їх чергування виключає виникнення конфліктів, які супроводжують процес рангування, стабілізує динаміку соціально-психологічних процесів у групі, надає кожному учаснику первинного осередку можливість раціонально вплинути на формування рішення на стадії обговорення альтернатив, а також дозволяє всім учасникам виробити власну позицію по кожній альтернативі на основі аналізу всієї доступної інформації, яка вільно циркулює по осередку, та співставлення позицій як різних груп в цілому, так і позицій кожного з колег зокрема.

Наступний крок відбувається у складі початкових профільних груп, в яких учасники обговорюють всю отриману в перехресних групах інформацію та, на її основі, визначають кінцеве рішення. Особливістю роботи на цьому кроці є кардинальна зміна статусу учасників – тепер кожен з них є представником власної перехресної групи, що посилює його позицію та нівелює тиск як зі сторони потенційних неформальних лідерів, так і груповий тиск в цілому, позбавляючи необхідності проявляти конформну поведінку. Це дозволяє кожному учаснику активно опонувати навіть визнаним авторитетам, що було б неможливим у групі з класичною динамікою соціально-психологічних процесів.

Завершальний крок відбувається у режимі пленарного засідання, де представники профільних груп оголошують узгоджені проекти рішень, які без обговорення ставляться на голосування. У разі їх підтримки починається процес виконання рішень у складі ієрархічних виконавчих груп на чолі з відповідальними виконавцями.

Початок нового циклу нівелює всі формальні ранги попереднього, що змушує відповідальних виконавців сумлінно ставитися до своїх обов’язків.

Описаний алгоритм роботи первинного осередку складає основу функціонування суспільно-політичних організацій зі змінною структурою – динамічних мереж і забезпечує безконфліктну колективну діяльність усіх учасників з реалізації програмних цілей впродовж тривалого часу шляхом рівномірного розподілу сумарної роботи між ними та координації її виконання в процесі групової взаємодії.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 614 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Geo-GEN3022  
0
Мой респект пану Тарасу!
За изложенными идеями и наработками - будущее... функционирование коллективов высокого уровня...
В продолжение темы - функционирование системы самоорганизации и самоуправления - в масштабах всего Общества:
Краткая План-Концепция действий Народа и его активистов по формированию основ прямого и реального народо-властия. Скачать оригинал материала можно здесь -
http://narod.ru/disk/30209998001/Новые%20выдержки%20для%20Брош%20за%20Народовластие-2.%20от%2001.11.2011.doc.html - часть 2

http://narod.ru/disk/29798837001/Прямое%20Народовластие%20и%20выборы.%20Основн%20выдержки%20из%20Брошюры%20!!!.doc .html – часть 1.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]