Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Наши файлы

Положення про Координаційну раду Асамблеї
[ Викачати з сервера (21.8 Kb) ] 30.12.2019, 18:40

ЗАТВЕРДЖЕНО    

Зборами                Асамблеї

Українського середнього класу

___ січня 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду Асамблеї Українського середнього класу

1. Координаційна рада Асамблеї Українського середнього класу

(далі - Координаційна рада, КР) є органом управління вказаної Асамблеї.

2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) здійснення організаційної діяльності по виконанні Асамблеєю ПРИНЦИПІВ АСАМБЛЕЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ, Р Е Г Л А М Е Н Т У АСАМБЛЕЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ           та   МЕМОРАНДУМу ПРО ВЗАЄМОДІЮ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО В АСАМБЛЕЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ;  З цією метою КР розробляє перспективний план  діяльності Асамблеї, який затверджується на КР та зборах Асамблеї;

формування сприятливого середовища для посилення ролі Українського середнього класу, взяття цим класом повноти влади в Україні та відповідальності з метою побудови правової держави вільних громадян,  залучення потенціалу його організацій до процесів формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, механізмів сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства;

2) здійснення методичного забезпечення впровадження інструментів, способів та засобів побудови правової держави вільних громадян, моніторингу та оцінки суспільних течій та прагнень, постійно оцінювати ефективність діяльності Асамблеї, готувати  пропозиції щодо послідовного безперервного покращення її роботи;

3) підготовка, розгляд законопроектів з питань побудови правової держави вільних громадян, а також моніторинг проектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань розвитку України, громадянського суспільства, приведення національного законодавства у відповідність із європейськими стандартами, розгляд проектів актів Президента України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

4) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; Участь у підготовці документів ВР, КМ, місцевих рад.  Через своїх депутатів впливати на рішення сесій різних рівнів;

5) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення представників організацій громадянського суспільства до участі у роботі державних органів та органів місцевого самоврядування;

6)  робота із депутатами всіх рівнів, підготовка та організація зустрічей виборців із депутатами та організація офіційних наказів виборців своїм депутатам.

7) кропітка робота та організація передвиборчої агітації, а також забезпечення просування кандидатів Українського середнього класу;

8) розроблення Програми Українського середнього класу.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також експертів;

3) утворювати експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Координаційної ради;

4) залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також експертів, учених, фахівців;

5) ініціювати проведення громадських слухань, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Координаційної ради,

6) створювати додаткові структури комітети, групи, фонди та ін. структури, які сприятимуть організації діяльності Асамблеї та побудові правової держави вільних громадян;

7) організувати створення системи самозахисту - ГРУПи ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ.

5. Координаційна рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими різноманітними державними та громадськими органами і службами, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних досліджень, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій.

6. Координаційна рада утворюється у складі до 27 осіб, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Координаційної ради формується з активних громадських представників районів, областей. Такі представники по районах, областях обираються на зборах об’єднань підприємців, сільгоспвиробників, профспілкових та громадських організацій, інших представників державних та недержавних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, військових, пенсіонерів, студентів. При цьому  представники організацій Українського середнього класу по  чисельності мають становити не менше половини складу Координаційної ради.

Персональний склад Координаційної ради затверджують збори Асамблеї.

7. Координаційною Радою керує Голова Асамблеї, який обирається зборами Асамблеї терміном на 6 місяців. Разом із обранням Голови Асамблеї обираються два його заступники (один із них, як правило, може бути обраний  через 6 місяців наступним головою Асамблеї, тому протягом роботи Асамблеї вони готуються до майбутнього керівництва Асамблеєю). На Голову Асамблеї та його заступників покладаються наступні обов’язки:

1) організовувати діяльність Координаційної ради, визначати порядок її роботи та почергово головувати на її засіданнях;

2) скликати засідання Координаційної ради не рідше як раз на квартал, забезпечувати підготовку проекту рішень з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, поточних подій, викликаних діяльністю державних органів, керівництва державою, ВР, органів місцевого самоврядування, вимогами  організацій громадянського суспільства, перспективними планами роботи Координаційної ради. Питання порядку денного та матеріали до засідання КР, як правило, за 5 днів оприлюднюються серед учасників Асамблеї;

3) здійснювати моніторинг стану реалізації рішень Координаційної ради, регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформують учасників Асамблеї про хід їх реалізації через засоби внутрішніх комунікацій, а також не рідше як раз в пів року головам, заступникам та членам КР звітувати на зборах Асамблеї про свою діяльність;

4) представляти Асамблею у відносинах з іншими органами і службами країни, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій.

8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Координаційної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу, у тому числі хоча б одного з її голови чи заступників.

9. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті Асамблеї. На засіданні КР має право бути присутнім будь-який учасник Асамблеї. Життєві ситуації можуть поставити вимогу провести закрите засідання КР, при виникненні такої ситуації повідомляються учасники Асамблеї за 5 діб.

Координаційна рада систематично інформує учасників та громадськість про свою діяльність.

10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформлюються протоколом, який підписує головуючий що проводив засідання КР.

Рішення Координаційної ради можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

У разі необхідності рішення Координаційної ради пропонується до розгляду та прийняття рішення в установленому порядку Президентом України, ВР, КМ, обласними радами, районними радами, та підготовки відповідних законопроектів.

Координаційна рада своїм рішенням може пропонувати кандидатури до складу громадських рад при Президентові України, КМ. ВР, обласних структурах.

11. Щоденну роботу, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної ради, її експертних та робочих груп, організаційно-технічне та інше забезпечення організовує голова КР та заступники через створення постійної робочої групи осіб на волонтерській та платній основі. Для цього організовується збір внесків та пожертвувань (такі внески не можуть вимагати додаткових зобов’язань перед тими, хто їх вносить). Не рідше як раз у пів року ревізійна комісія звітує про здійснення контролю за нагромадженням та використанням коштів та матеріальних цінностей.

12. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням, ЛОГОТИП АСАМБЛЕЇ, ЛОГОТИП САМОЗАХИСТУ, сайт http://www.seredniy-klas.org/, електронну пошту aaa77748@i.ua,  робочий розрахунковий рахунок.

13. Координаційна рада для забезпечення своєї діяльності може створювати функціональні комітети та групи, наприклад:

1) ГРУПу самозахисту та  ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ

2) Комітет ідеологічної роботи та інформування;

3) Комітет моделювання держави та розробки проектів законів по створенні правової держави вільних громадян;

4) Комітет підготовки та забезпечення перемоги у виборах всіх рівнів представників Українського середнього класу;

5) Комітет створення альтернативного уряду та альтернативних керівників всіма державними ланками із представників Українського середнього класу, організацію їх навчання з питань управління державою. (Розроблення алгоритму умілого керівництва державою  із першого дня взяття в свої руки влади та відповідальності за долю країни);

6) Комітет розробки Програми Українського середнього класу, організаційної роботи по підбору  кваліфікованих кадрів, об’єднуючої роботи у міцну коаліцію структурних елементів Українського середнього класу; Створення умов співпраці із політичними партіями, профспілками, громадськими організаціями з метою перемоги у виборах всіх ступенів;

7) Комітет організації матеріального забезпечення діяльності Асамблеї;

8) Комітет з питань зовнішніх відносин

9) Комітет юридичного забезпечення роботи Асамблеї.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 13 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]