Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
26.04.2010, 23:35

КОНЦЕПЦІЯ

РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

 

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.

 

Головними проблемами, що існують у даний час на шляху розвитку малого та середнього бізнесу, є:
Перешкоди у здійсненні господарської діяльності, пов’язані з:

- недосконалістю  та частою зміною нормативно-правової документації у сфері регулювання та адміністрування господарської діяльності; 

-  невиконанням вимог нормативно-правової документації з боку представників державних органів та органів місцевого самоврядування (порушення процедур прийняття регуляторних актів, видачі документів дозвільного характеру, порушення вимог законодавства щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності тощо) і фактичною відсутністю відповідальності посадових осіб цих органів за вчинену шкоду підприємницькій діяльності;

-  некомпетентність та заангажованість правовохоронних та судових органів, яка позбавляє підприємців надії на справедливе вирішення спірних та конфліктних питань з органами державної влади та місцевого самоврядування.

1.2. Нерозвиненість інфраструктури розвитку підприємництва (фактична кількість діючих об’єктів такої інфраструктури є істотно меншою ніж звітна);

1.3. Невиконання вимог Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» в частині формування державного замовлення, надання пільг суб’єктам малого підприємництва з метою забезпечення рентабельності їхньої господарської діяльності;

1.4.  Недостатність фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.        

1.5.  Недостатність інноваційної складової малого та середнього бізнесу.

1.6.  Недосконалість механізмів кооперації великого ,та малого і середнього бізнесу

 СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ПРИОРІТЕТИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ

      ПІДПРИЄМНИЦТВА   

Стратегічні і тактичні приорітети у сфері розвитку підприємництва досить чітко визначені у Національній доповіді 2009 року.

У цій Концепції варто скористуватися деякими тактичними  приорітетами Національної доповіді, з доповненнями, що наведені нижче

у сфері регуляторної політики:

         - вирішення на загальнодержавному рівні питання фінансування заходів з реалізації державної регуляторної політики через зобов’язання центральних та місцевих органів виконавчої влади враховувати витрати на здійснення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики при формуванні бюджетних пропозицій центральних органів виконавчої влади; надання рекомендацій органам місцевого самоврядування збільшити фінансування відповідних заходів з місцевих бюджетів у рамках регіональних програм розвитку малого підприємництва;

         - забезпечення процедур прийняття регуляторних актів виключно із застосуванням процедур їх публічного обговорення.

у сфері державної реєстрації:

         - запровадження електронної реєстрації на базі найсучасніших інформаційних технологій, розширення можливості безперешкодного отримання актуальної інформації як про національних суб’єктів господарювання, так і про іноземні компанії більшості країн Європи, завдяки приєднанню України до Європейського бізнес-реєстру;

         - максимальне спрощення процедур після реєстраційного обліку, який повинен здійснюватися виключно на підставі повідомлення державного реєстратора без надання будь-яких інших документів.  

 

у сфері ліцензування:

         -  скорочення видів діяльності, що ліцензуються;

         - запровадження нових принципів ліцензування, які унеможливлять необґрунтоване введення нових та виведення існуючих видів діяльності з під сфери дії Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

         - поступова передача частини функцій системи ліцензування саморегулівним організаціям підприємців;

         - запровадження принципу «мовчазної згоди» в процедурах ліцензування господарської діяльності;

у сфері дозвільної системи:

         - поширення застосування європейських принципів започаткування господарської діяльності шляхом застосування «декларативного принципу» та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

         - визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку документів дозвільного характеру, передбачених законами, що унеможливить зобов’язання суб’єктів господарювання отримувати дозволи, запроваджені підзаконними актами;

         -  законодавче закріплення:

         визначення поняття "дозвільна процедура" та уточненого визначення поняття "документ дозвільного характеру";

         єдиних підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру, їх анулювання, призупинення, переоформлення;

          порядку функціонування регіональних дозвільних центрів;

          посилення відповідальності посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів;

          запровадження ризик-менеджменту у сфері видачі документів дозвільного характеру;

          адміністративну відповідальність представників контролюючих та дозвільних органів у випадках застосування санкцій у випадках запровадження принципу «мовчазної згоди»;

          забезпечення функціонування загальнодержавного Реєстру документів дозвільного характеру, поєднання його бази даних з базами даних ЄДР та ЄЛР;

у сфері державного нагляду (контролю):

         - встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за нанесення шкоди в результаті неправомірних дій органів контролю;

         - поширення дії  Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на органи державної податкової служби;

         - внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з метою уточнення сфери дії Закону, усунення неузгодженостей, визначення серед органів державної влади спеціально уповноваженого органу з питань здійснення державної політики при проведенні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

у податковій сфері:

         - прийняття Податкового кодексу України;

         - збереження спрощеної системи оподаткування шляхом прийняття відповідного закону;

Кардинальне спрощення діяльності СПД на загальній системі оподаткування, встановлення  податку з обороту в розмірі 2% та єдного соціального податку в розмірі 20% з зарплати. Скасувати ініші податки та збори.  Даю як загальну пропозицію, хоча якщо враховувати то треба редактувати мою пропозицію (перерахувати, що відмінити –податок  на прибуток,ПДВ. За інноваційні  тощо)

у  сфері активізації інвестиційної та інноваційної діяльності малих і середніх підприємств:

         -  полегшення доступу малих та середніх підприємств до фінансових ресурсів;

         - розширення застосування програми часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктів малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів;

         - створення фондів кредитних порук для суб'єктів малого та середнього бізнесу;

         - забезпечення компенсації лізингових платежів суб'єктів малого та середнього бізнесу;

         - розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Концепції розвитку національної інноваційної системи;

         - сприяння малим підприємствам у просуванні наукоємної продукції і технологій в інші регіони та на зовнішні ринки;

         - забезпечення фінансування інноваційного процесу, збільшення частки фінансування витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

         - розроблення та реалізація системи заходів з активізації інвестиційної діяльності комерційних банків, їх зацікавлення у довгостроковому кредитуванні, а також застосування поряд з кредитами нетрадиційних способів фінансування інноваційних проектів – франчайзингу, лізингу, факторингу та форфейтингу, що створить необхідні умови для переміщення доходів з низькотехнологічних сегментів економіки у високотехнологічні та сприятиме переходу до моделі інноваційного розвитку;

у сфері розвитку інфраструктури підтримки підприємництва:

         -  вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює створення та функціонування об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, у відповідності до норм і стандартів Європейського Союзу; розроблення та затвердження Типового положення про порядок створення та функціонування бізнес-інкубаторів;

         - забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури шляхом створення при університетах бізнес-інкубаторів, наукових та технологічних парків, а також регіональних інноваційних центрів;

         -  запровадження системи державної акредитації сервісних установ інфраструктури, що надаватимуть сертифіковані навчально-консультативні послуги малому та середньому бізнесу;

         -  збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі інфраструктури в рамках реалізації Національної та регіональних програм підтримки малого підприємництва;

         - впровадження міжнародного досвіду оцінки ефективності й результативності функціонуючих бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

         -    посилення кооперації малих, середніх і великих підприємств;

         -    поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва;

         -  підвищення досконалості малих підприємств шляхом досягнення світових стандартів, навчання персоналу з питань запровадження систем управління якістю, бенчмаркінгу, охорони праці і навколишнього середовища, захисту інтелектуальної власності відповідно до норм і стандартів ЄС.

    

ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ

у сфері регуляторної політики:

         - передбачити в бюджетах 2010 року всіх рівнів фінансування заходів із реалізації державної регуляторної політики;

         - внести зміни до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» стосовно неможливості прийняття регуляторного акту без  застосування процедури його публічного обговорення;

         - провести швидке дерегулювання (методом гільйотини) діючих регуляторних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в першу чергу, тих, що регулюють порядок надання адміністративних послуг всіх видів;

у сфері державної реєстрації:

         - внести зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та нормативно-правових актів органів, що здійснюють після реєстраційний облік стосовно запровадження норми, що повідомлення державного реєстратора є виключною підставою для взяття суб’єкта господарювання на податковий та інший облік; жодних інших документів для взяття на такий облік не потребується.  

у сфері ліцензування:

         - унести зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо запровадження принципу «мовчазної згоди» в процедурах ліцензування господарської діяльності;

         - розробити Закону України «Про саморегулівні організації підприємців», в якому передбачити передачу частини функцій системи ліцензування певних видів господарської діяльності  таким саморегулівним організаціям;  

у сфері дозвільної системи:

         - внести зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інші законодавчі і нормативно-правові акти щодо:

          застосування «декларативного принципу» в процедурах видачі документів дозвільного

характеру;

визначення  вичерпного переліку документів дозвільного характеру, передбачених законами;

         визначення поняття "дозвільна процедура" та уточненого визначення поняття "документ дозвільного характеру";

         єдиних підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру, їх анулювання, призупинення, переоформлення;

          адміністративну відповідальність представників контролюючих та дозвільних органів у випадках застосування санкцій за наслідками застосування суб’єктом господарювання  принципу «мовчазної згоди»;

          забезпечення функціонування загальнодержавного Реєстру документів дозвільного характеру, поєднання його бази даних з базами даних ЄДР та ЄЛР;

у сфері державного нагляду (контролю):

         - встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за нанесення шкоди в результаті неправомірних дій органів контролю, в тому числі в порядку ст.206 Кримінального кодексу України;

         - внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо:

          уточнення сфери дії Закону;

          усунення неузгодженостей;

          визначення серед органів державної влади спеціально уповноваженого органу з питань

          здійснення державної політики при проведенні державного нагляду (контролю) у сфері

          господарської діяльності;

          поширення дії  Закону на органи державної податкової служби;

          встановлення норми, що позапланові перевірки суб‘єктів малого підприємництва

          здійснюються виключно за наявності санкції прокуратури.

у податковій сфері:

         - прийняття Податкового кодексу України з окремим розділом стосовно спрощеної системи оподаткування малого та середнього бізнесу або прийняття окремого Закону України «Про спрощену систему оподаткування»;

         - негайно запровадити  єдиний соціальний внесок в розмірі   20% нарахувань на фонд оплати праці;

у  сфері активізації інвестиційної та інноваційної діяльності малих і середніх підприємств:

         - розробити та запровадити механізм створення фондів кредитних порук для суб'єктів малого та середнього бізнесу;

         -  забезпечити компенсацію лізингових платежів суб'єктів малого та середнього бізнесу;

         - розробити та реалізувати систему заходів із стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків;

у сфері розвитку інфраструктури підтримки підприємництва:

         - розробити та затвердити нормативний документ про порядок створення та функціонування бізнес-інкубаторів;

         -  запровадити систему акредитації сервісних установ інфраструктури, що надаватимуть сертифіковані навчально-консультативні послуги малому та середньому бізнесу;

         - забезпечити збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі інфраструктури в рамках реалізації Національної та регіональних програм підтримки малого підприємництва;

         інші питання господарської діяльності:

         - розробити та прийняти Закон України «Про ринки та ринкову діяльність з продажу продовольчих та непродовольчих товарів»;

         - внести зміни до Земельного Кодексу України та Закон України «Про оцінку земель»  і не міняти базову оцінку землі на період кризи. При оцінці землі не застосовувати комерційний коефіцієнт – 2.5.

- забезпечити виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині відшкодування перевізникам вартості перевезень пільгових категорій пасажирів, компенсації витрат у разі підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів;

- внести зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо спрощення документообігу, оптимізації процедур контролю у сфері автомобільного транспорту, врегулювання відносин перевізників, власників автостанцій та регуляторних органів у сфері автомобільного транспорту.

 

 

 

Проект розроблений

експертно-моніторинговим комітетом Координаційної ради

 Асамблеї громадських організацій малого та  середнього бізнесу України

 

                                                                                                                

 

cppvin@ukr.net
тел.\факс  0432 67 72 37

моб. 067 696 43 55

          

 

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 1288 | Завантажень: 90 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]