Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Дмитро Клець ПРО ПРЯМУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИБУТКІВ ДЕРЖУПРАВЛІНЦІВ ВІД ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ НА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЇМ ТЕРИТОРІЯХ
[ Викачати з сервера (58.5 Kb) ] 09.05.2010, 09:45

ПОКРАЩІТЬ ТА ПІДТРИМАЙТЕ
Шановні, прошу вас покращити мої пропозиції та спільними зусиллями якось нав’язати їх хоча б одному із кандидатів у президенти. Звичайно, зараз їхні програми вже затверджені офіційно. То в такому разі хай цей кандидат представить дані пропозиції як один із механізмів реалізації своєї програми на посаді Президента. Тоді такого кандидата можна і активно підтримати – теж є напрацювання.
Наголошую, що це пропозиції ЛИШЕ КОНЦЕПТУАЛЬНІ, їх деталізувати повинні відповідні фахівці.
17 листопада 2009р. Клець Дмитро Васильович.ПРОПОНУЮ основним регулятором всіх суспільних процесів і на ділі встановити особистий матеріальний інтерес всіх членів суспільства. Для цього зробити реальним рушієм суспільного прогресу наявний апарат державного управління, радикально змінивши оплату його праці.
Цей принцип закріпити в Конституції всього лише розширенням статті 48:
"Кожен має право на життєвий рівень для себе та своєї сім'ї не нижче соціального мінімуму, який встановлюється відповідним Законом.
Джерелом добробуту є суспільнокорисна праця. Результати праці кожного мають товарний характер і реалізуються на ринку в умовах добросовісної конкуренції. Тільки таким чином результати праці кожного в загальному випадку приносять користь: спочатку конкретному споживачеві (задовольняючи певну його потребу), потім - суспільству (зокрема, через податки) і, в останню чергу, самому собі (у вигляді прибутку) як виробникові даного товару.
В такому разі прибутки всіх працівників органів державного управління повинні прямо залежати від добробуту населення на підпорядкованих їм територіях. Залежність прибутків держуправлінців від добробуту населення регламентується Законом і ці прибутки є доступними для ознайомлення кожному" (його концепція вже розроблена).
Зрозуміло, що в держапараті існує величезна інерція пріоритету нетрудового прибутку. Тому для прискорення орієнтації чиновницької праці на кінцевий результат – добробут населення! – доцільно законодавчо встановити для них низку додаткових орієнтирів та стимулів. Зокрема:
Весь наземний, водний та повітряний транспорт для службових пересувань держчиновників всіх рангів повинен бути тільки вітчизняного виробництва, причому не спеціально зробленим, а серійним. Тим більше, що всі ці пасажирські транспортні засоби давно вже виробляють в Україні. Якщо ж вони незадовільної якості, то на те ви і керуєте країною, щоб цю якість покращувати.
Лікуватися держслужбовці всіх рангів і найближчі їхні родичі повинні тільки в Україні. Якщо ж по роботі держслужбовець з родиною в даний час перебуває за кордоном, то може лікуватися або в країні перебування, або в Україні. За порушення – негайне і пожиттєве звільнення з державної служби.
Дехто запитає, чи не жорстоко це?
Ні, не жорстоко, а якраз справедливо. Ми ж то лікуємося тут. То хай і вони спробують нашого щастя. А захочуть кращого – будемо тільки раді, хай піднімають всю нашу медицину на належний рівень.
Першу середню та вищу освіту держчиновники всіх рангів і найближчі їхні родичі здобувають тільки в Україні. Хто з них з родиною по роботі перебуває за кордоном, то можна вчитися або в країні перебування, або в Україні. За порушення – негайне і довічне звільнення із держслужби.
На законодавчому (бажано ще й у Конституції) рівні закріпити для всіх видів конфліктів пріоритет потерпілої сторони, а значить і першочергове, не чекаючи завершення судової тяганини, відшкодування їй всіх видів збитків (моральних, матеріальних, втрачених прибутків і т. п.). Джерело відшкодування – насамперед суб’єкт злочину та його найближче оточення (хто заздалегідь знав про злочинні наміри), а також спеціальний державний фонд, прямо пов'язаний з фондом зарплати держапарату. Крім всього іншого це буде першим конкретним кроком до побудови в Україні правової держави.
Заборонити держслужбовцям в робочий час давати інтерв’ю, робити коментарі, заяви та інші форми усного спілкування із сторонніми особами. Це пов’язане з тим, що неможливо одночасно гарно балакати та успішно керувати – це два дуже різні види діяльності.
Законодавчо закріпити право власності новаторів на створену ними новизну (науково-технічну, товарну, мистецьку, літературну тощо), відмінивши державну монополію на порядок реалізації деяких видів цієї новизни.
Такі закони зацікавлять держапарат і т.зв. елітні групи населення активно та цілеспрямовано працювати на користь всього суспільства. І в першу чергу – навчитися це робити, тобто, вивчити вже наявні відповідні знання про ефективне управління суспільством на основі адекватного управлінського алгоритму.

31 липня 2008р. Клець Дмитро Васильович.

Концепція
ЗАКОН
ПРО ПРЯМУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИБУТКІВ ДЕРЖУПРАВЛІНЦІВ ВІД ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ НА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЇМ ТЕРИТОРІЯХ
1. Гарантована оплата: управлінський рівень села, міста, району - 2,5 окладу мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Ра¬дою /далі - мінімуми/; область - 3 і республіка - 3,5 мінімуми в се¬редньому на одиницю штатного розпису станом на 1.01.94р.
1.1. Максимум на одного працівника: село, місто, район - 5 міні¬мумів, область - 6, республіка - 7.
2. Щоквартально, згідно із підсумками діяльності держапарату на підпорядкованій території, держслужбовцям нараховується доплата. Су¬ма доплат за рік ділиться на 12 для вирахування щомісячного податку на загальних підставах.
3. Держслужбовці можуть займатися підприємницькою діяльністю на загальних підставах.
3.1. Прибуток від підприємництва нараховується на окремий для ко¬жного державного службовця банківський рахунок, доступний для загаль¬ного ознайомлення.
3.2. Прибуток даного держслужбовця від підприємництва, більший ніж І/З його доплат за минулі 6 /12?/ місяців, вилучається в держбюджет та реалізується на загальних підставах.
4. Поправочні коефіцієнти для персонального розподілу гарантова¬ного фонду зарплати та доплат розробляються та затверджуються на зборах трудового колективу управлінців /їхніх делегатів/ даного населеного пункту чи управлінського рівня більшістю голосів.
4.1. Ці поправочні коефіцієнти дійсні лише один раз. За кожний наступний звітний період їх треба затверджувати у встановленому порядку.
5. Можливі джерела доплат для управлінців:
5.1. 15% від податку на приріст прибутку, порівняно з відповідним періодом минулого року, одержаного з фізичних та юридичних осіб да¬ної території /в порівняльних цінах/.
Коефіцієнт зміни цін визначається погодженим /з правом вето однієї із сторін/ рішенням місцевого управління держстату та спільним /ко¬лективним/ представництвом профспілок не пізніше як через 7 днів пі¬сля закінчення даного господарського періоду.
5.2. 15% від суми штрафів, стягнутих у держбюджет на території, підпорядкованій даному управлінському колективу /рівню/.
5.3. 20% від економії коштів, одержаних в даному регіоні при реа¬лізації державних проектів. У випадку дольової участі державного капіталу сума доплати зменшується відповідно до питомої ваги державного капіталу в даному проекті.
5.4. 50% від економії фонду гарантованої зарплати даного управлін¬ського колективу за відповідний період.
6. За кожний календарний день затримки із визначенням коефіцієнту зміни цін по даній території /п.5.1./ загальна сума доплат даному ко¬лективу управлінців по ст.5. зменшується на 3%.
7. Показники, які зменшують суму доплат для даного колективу держ¬службовців:
7.1. Рівень злочинності на даній території, порівняно з відповід¬ним періодом минулого року. Якщо злочинність не знизилась, то сума до¬плат зменшується на 10%. А за кожен відсоток зростання злочинності су¬ма доплат зменшується ще на 5%. Підстава для розрахунків - статистична звітність місцевого управління прокуратури.
7.2. Стан промисловго та транспортного травматизму. Підстави для розрахунків - звітність служб охорони праці та ДАІ, погоджена із міс¬цевим представництвом профспілок. Умови та розрахунки такі, як в пунк¬ті 7.1.
7.3. Санітарно-епідеміологічний стан даної території. Підстава - звітність СЕС. Умови та розрахунки, як в п.7.1.
7.4. Число громадян, які перебувають нижче офіційного для даного регіону рівня бідності. При незмінності їх числа, порівняно з минулим роком, сума доплат управлінцям зменшується на 15%.
За кожен відсоток зростання числа бідних, порівняно з відповідним пе¬ріодом минулого року, сума доплат зменшується додатково на 5%. Підстава для розрахунків - погоджене рішення держстату та об'єднаного /колективного/ представництва профспілок даної території.
8. Поправочні коефіцієнти по величині доплат за ст.7 мають бути визначені не пізніше як через 7 днів після закінчення даного господар¬ського періоду. За кожний календарний день затримки із визначенням цих коефіцієнтів загальна сума доплат зменшується на 3%.
9. Суми, на які зменшуються доплати згідно із ст. 6 та 8, перера¬ховуються в держбюджет та реалізуються на загальних підставах.
10. Даний порядок оплати праці державних службовців вводиться пое¬тапно: на республіканському рівні - через 6 міс після прийняття да¬ного Закону; на обласному - через 9 міс; на рівні району, міста, се¬ла - через 12 місяців.
11. До переходу держслужбовців на даний порядок оплати праці для них зберігається діюча система оплати.
12. Трудові колективи держслужбовців за бажанням не менше, ніж 2/3 працюючих можуть перейти на новий порядок оплати праці раніше /але не раніше вищестоящого рівня/.
13. На систему оплати праці, передбачену даним Законом, управ¬лінський колектив переходить одночасно весь, а не окремими служба¬ми чи відділами.
14. Мінюсту протягом 3-х місяців з дня прийняття даного Закону погодити з ним всі розбіжності, наявні в чинному законодавстві та подати їх до ВР на затвердження.
15. Конфліктні ситуації, пов'язані із впровадженням та виконаням даного Закону, вирішуються відповідними судами на загальних підста¬вах.
16. У випадках фальсифікації даних, яка привела до збільшення суми доплат /чи зменшення суми стягнень/, із доплат даного колекти¬ву держслужбовців вираховується у держбюджет сума, вдвічі більша від прихованої.
17. Громадяни, які сприяли виявленню фальсифікацій та переплат, преміюються не менше ніж І/З суми штрафу в даному випадку, але не більше, ніж 1/2 гарантованого окладу даного колективу держслужбовців за звітний період.
18. Премія за викриття зловживань по ст.16 нараховується грома¬дянам анонімно.
19. Розкриття анонімності карається 10 мінімальними окладами осо¬би, яка її розкрила, з видачею 50% суб'єктові анонімності, а 50% - перерахуванням у держбюджет. Винний у розкритті анонімності також оп¬лачує витрати, пов'язані із його встановленням, але не більше, ніж 50 його власних мінімумів.

Лютий 1994р. Клець Дмитро Васильович.

Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 729 | Завантажень: 104 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]