Вітаю Вас, Гость
Головна » Файли » Наши файлы

Богдан Колос. Договір співпраці
09.10.2022, 14:03

Богдан КОЛОС,

директор Інституту державотворення, професій­ний економіст, учений і педагог, бізнесмен і гро­мадський діяч, провідний спеціаліст і експерт з державного управління, експерт громадської ради Львівщини, член координаційного комітету громадських рад України, професор (097)222-17-88

Шановні Українці!

Приведімо управління Українською державою та її населеними пунктами до
вимог Конституції та свобод і прав людини! Захистимо себе від свавілля чинов
ників! Запрошуємо всіх до співпраці!

*   *   *

Всенародне об'єднання національно-патріотичних сил України
з проведення у державі радикальних реформ (самоврядування
і народовладдя)

Львівське об'єднання

 

Договір співпраці

добровільно об'єднаних прогресивних громадських організацій і членів громади
м. Львова для вирішення його проблем і вироблення механізмів приведення держав-
ного устрою України до вимог її Конституції та норм міжнародних правових актів із
свобод і прав людини

м. Львів                                                                                               4 жовтня 2022 р.

ПРЕАМБУЛА

У момент народження людини Бог наділяє її невід’ємними та недоторканими свободами, правами, безпекою і найвищою владою, а також суспільними обов’язками, правами й відповідаль­ністю для налагодження нею гармонійної життєдіяльності з іншими людьми та оточуючим світом. Бог теж наділяє її пропорційною часткою усіх природних ресурсів на території своєї держави, які не підлягають відчуженню (ст. 13, 14 КУ). Тому влада в державі належить виключно народу Укра­їни, оскільки він є власником усіх ресурсів і творцем рукотворних благ та здійснює свою владу шляхом волевиявлення (ст. 5, 69 Конституції України). Отже, владою можна називати виключно народ, а всіх без винятку урядовців - обслуговуючими органами управління.

Кожен громадянин України обов'язково є членом громади певного населеного пункту - пер­винного соціального організму й невід'ємною первинною ланкою держави. Громада населеного пу­нкту (ГНП) є високоорганізованою та ефективною за умови високої злагодженості її членів на рівні під'їздів, будинків, вулиць, мікрорайонів, районів і всієї громади. Вищим органом управління та прийняття рішень ГНП є збори членів громади (віча) або осіб, яких громада наділила певними пов­новаженнями. Це безпосереднє повне самоврядування (демократія, народовладдя), прозорі та спра­ведливі взаємовідносини, царство свободи, істини та справедливості. Буде відрегульоване життя в

 

Проект

 

 

ГНП - відповідно будуть успішними й об'єднані територіальні громади (ОТГ) на рівні групи насе­лених пунктів, районів, областей і всієї держави.

Країна (вітчизна, вітцівщина, батьківщина) - це свята земля для кожного українця, історична територія творення його нації, родоводу й особистого народження, мови, культури, традицій, зви­чаїв та інших етнічних цінностей.

Держава - це форма управління господарюванням на території країни, головним завданням якої є створення комфортних умов проживання і життєдіяльності для своїх громадян за рахунок наявних ресурсів, потенціалу, можливостей і їхньої продуктивної суспільно корисної праці (посіб­ник № 12, ст. 10)*.

Із цього випливає, що найефективнішою моделлю державного устрою України є народно- гетьманська (президентська) форма правління, у центрі уваги всіх процесів якої буде людина, її сім'я, родина та громада населеного пункту.

Така Українська держава буде постійно відповідати вимогам науки й викликам часу, швидко очиститься від вад, помилок і хаосу, виведе народ із державотворчої неусвідомленості та включить кожного в творчі суспільні процеси. Бо головною причиною бідності людських спільнот і хаосу є їхня неорганізованість і некерованість через стратегічні суперечності у Конституції України - в пе­ршій половині якої закладені демократичні основи, а в другій - діяльність усіх органів управління, котрі не передбачають участі народу (це диктатура із СРСР).

Тож реформування Української держави треба починати від населених пунктів і йти до зага­льнодержавного рівня (знизу до верху). Тому громада м. Львова повинна діяти за таким сценарієм (у такий логічній послідовності).

Усі члени громади міста Львова є єдиним законним колективним власником свого міста, його потенціалу та ресурсів, його господарем, найвищою і єдиною владою, носієм суверенітету, джере­лом примноження усіх багатств і наповнювачем бюджету міста, виборцем і працедавцем для усіх його урядовців - слуг і виконавців волі громади. Влада громади є вищою від Статуту й усіх норма­тивно-правових актів міста.

Однак чинна система управління містом вибудована злочинно-олігархічними кланами так, що поліція, прокуратура, СБУ, суди й інші урядові структури непідконтрольні громаді. Громада не відбирає, не призначає, не контролює і не звільняє урядовців-правопорушників, бо немає важелів впливу на цей процес. Як наслідок - урядові посади часто займають люди аморальні, з криміналь­ним минулим, непатріотичні та професійно безграмотні, а відтак процвітають беззаконня, корупція, хабарництво, злочинність, розграбування ресурсів і громадського майна та неможливість членам громади захистити перед урядовцями свої свободи, права, безпеку та найвищу владу.

Для припинення у місті цього безладу громада повинна виступити єдиним фронтом, яким докорінно змінити систему управління містом: новий Статут; узяти під свій контроль відбір, приз­начення, звільнення за правопорушення усіх урядових кадрів (поліції, прокуратури, СБУ, судів, ін­ших структур) та забезпечення у місті справедливості, жорсткого порядку, дисципліни, стабільно­сті, миру, злагоди та єдності членів громади й повне очищення території м. Львова від злочинних елементів, корупції, хабарництва та інших незаконних дій проти членів громади в усіх сферах їх­нього життя.

Українці не зобов'язані ні в кого випрошувати дозволу на свої дії, а керуватися: міжнарод­ними правовими актами з основоположних свобод, прав, безпеки й найвищої влади людини; Стату­том ООН; історичною культурною спадщиною українців і нашого древнього міста, його звичаєвим правом (культурою і традиціями); Конституцією України; законами України "Про громадські об'є­днання", "Про місцеве самоврядування...", "Про добровільне об'єднання територіальних громад", указом Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", поста­новами Кабінету міністрів України № 996 від 03.11.2010 року. "Про забезпечення участі громадсь­кості у формуванні та реалізації державної політики", "Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та вза­ємодії із засобами масової інформації", "Про порядок сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Укра­їні", "Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" й низкою інших нормативно-правових актів України та світу, не порушуючи цілісності базових основ Укра­їнської держави. Спираючись на перелічену правову базу громада міста Львова об'єднала свої зу­силля для впровадження в управлінні містом повного самоврядування. Об'єднання є неформальним, не є юридичною особою і не є прибутковим.

 

 

І. Мета об'єднання: впровадження у місті Львові повного самоврядування, вироблення про­позицій до Конституції України та консолідовано з усіма областями впровадити в державі абсолю­тне народовладдя.

Механізми досягнення мети:

 1. Створення ініціативної групи.
 2. Розробка та прийняття нею плану дій об'єднання.
 3. Розробка цілісної стратегії реформування української держави.
 4. Створення організованої чітко структурованої громадської сили, здатної швидко консолі­дувати навколо своєї програми дій більшу частину громади (більше 100 тисяч її членів). Сприяти створенню таких об'єднань у всіх населених пунктах області та злагоджено з ними співпрацювати. Тісно співробітничати з усіма областями та всеукраїнським координаційним центром.

Двері об'єднання повинні бути відчиненими для всіх національно-патріотичних сил: пере­дової еліти; громадських організацій; політичних партій; політичних течій із реформування дер­жави й т. п.

Для вступу в об'єднання кожен кандидат повинен визнавати план наших дій і подати ініціа­тивній групі: свою біографію (П.І.Б., номер телефону, адресу електронної пошти, які навчальні за­клади закінчив, яку професію отримав, ким, де й скільки часу працював, яку сферу державотворення знає найкраще); особисте бачення реформування держави (не більше 3-5 стор. друкованого тексту формату А4); витяг із державного реєстру (для юридичних осіб). Кожен новий член об'єднання зо­бов'язується до місяця часу долучити до співпраці не менше 3-х осіб.

Ініціативна група після розгляду поданих документів (бажано в присутності кандидата) вно­сить його до свого загального реєстру (дивись таблицю).

 

Пор. №

Дата

Назва громадської організації, ПІБ керівника або ПІБ фізичної особи

Телефон

Електронна пошта

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 1. Найкраще підготовлених, із потужним системним мисленням членів об'єднання долучати до складу ініціативної групи, котра повинна бути його мозковим центром (проводом, радою старій­шин, ...) який повинен стати високопрофесійним координатором усіх процесів та узагальнювати всі поправки, пропозиції і зауваження, що надходять від членів громади.
 2. Кожен член об'єднання бере участь: у розробці тієї сфери державності, яку найкраще знає; в обговоренні узагальнених документів.
 3. Для ефективної роботи об'єднання із його членів формуються профільні комісії (згідно з розділами Стратегії реформування Української держави), які контактують між собою на засіданнях, інтернет-конференціях і т. п. Робота кожного оцінюється за практичним результатом його праці, рів­нем його патріотизму, участю, пожертвуваними своїм часом, грошима й творчою самореалізацією.
 4. Члени об'єднання повинні засідати щотижня у встановлений час через ЗУМ, МитЬІе чи іншу інтернет-технологію. Повинен бути встановлений чіткий регламент часу для доповідей, висту­пів, запитань і коментарів з розрахунку не більше 1,5-2 години загальної роботи.
 5. Щоб уникати марного словоблуддя та безплідних неконструктивних псевдодискусій, а ча­сом і навмисних, потрібно дотримуватися такої вимоги: не згідний з чимсь - обґрунтуй чому це положення є неправильним, перерахуй всі недоліки, а взамін обов'язково запропонуй своє краще рішення і перелічи всі його переваги. З метою швидкого та результативного ведення справ усі члени об'єднання повинні добросовісно ставитися до своїх і чужих обов'язків, прав та відповідальності. Токсичних осіб до засідань не допускати!
 6. Для координації злагодженої роботи обласних об'єднань та зведення кожного з поданих областями ключових нормативно-правових актів у єдиний загальнодержавний потрібно створити Всеукраїнський координаційний центр із найбільш фахових громадян і котрий долучив би до про­цесу реформ не менше 1-2 млн громадян України. До Всеукраїнського центру повинні обов'язково входити керівники всіх обласних об'єднань.
 7. До уваги членів об'єднання! У наші лави під виглядом псевдоеліти із блудними ідеями можуть (і будуть) проникати ворожі елементи від спецслужб Московії та бандитсько-олігархічних
 

 

структур, котрі будуть чинити на нас тиск, шантажувати й застосовувати інші брудні методи з ме­тою внести в базові документи вигідні для них правові норми. Будьмо пильними, даваймо їм неща­дну відсіч і забороняймо їм брати участь у нашій роботі!

 1. Об'єднання розробляє, розсилає усім членам громади для обговорення газетний варі­ант проекту її Статуту з додатками, Договором співпраці міста з іншими населеними пунктами та суб'єктами, а також пропозиціями до Конституції (зміст див. у посібнику № 12, стор. 38-41), вно­сить у них подані пропозиції, доповнення, зауваження та уточнення від членів громади й шляхом збору підписів чи інших технологій приймає його. Від цього моменту громада набуває статусу юри­дичної особи. Зазначені правові акти повинні бути спрямовані на високий рівень самоорганізації громади, відродження міста, розбудову його виробничої і соціальної інфраструктури.
 1. Об'єднання на конкурсних та експертних засадах і за національними квотами згідно з розробленим критеріями вимог відбирає кандидатів на всі майбутні ключові керівні посади міста (посібник № 12, стор. 17-24). Найкраще професійно підготовлені члени об'єднання мають пріорите­тне право на зайняття керівних посад.
 2. Усі обласні об'єднання на чолі з Всеукраїнським координаційним центром розроб­ляють такі найважливіші норми права:
 1. Закон України "Про недоторкані природні свободи, права, безпеку й найвищу владу лю­дини та її суспільні обов'язки, права й відповідальність".
 2. Типовий Статут громади населеного пункту (ГНП) та Договір співпраці з іншими суб'єк­тами права.
 3. Конституцію України.
 4. Закон "Про відбір народом всіх керівних кадрів, їх призначення на посади, контроль, підз­вітність їхньої діяльності та звільнення і покарання за правопорушення".
 5. Закон "Про енергетичну незалежність і безпеку України та повернення усіх цих галузей у загальнонародну власність".
 6. Закон "Про об'єднання власників і співвласників житла та надання їм якісних комунальних послуг за економічно обґрунтованими цінами" та низку інших законів (посібник № 12, стор. 39), котрі приймає Всеукраїнське Віче з уповноважених Координаційного центру та всіх обласних об'є­днань, і котрі набувають юридичної сили з наступного дня після закінчення війни. Там же прийма­ється рішення про пряме призначення або через вибори всіх ключових керівників держави.
 7. Об'єднання всіх областей докладають усіх зусиль щодо закінчення 4-ї світової війни (3-тя була холодною), перемоги над РФ, її капітуляції, повернення депортованих громадян України та наших військовополонених, ліквідація нею ядерної зброї та виплати нам усіх репарацій. Україна зачищає свою територію від військових злочинців і колаборантів, олігархів, корупціонерів та іншої руйнівної нечисті. Українці - мирна нація. Вона як вулик - якщо на нього нападають, то кожна бджола іде на смертельний бій із ворогом.

На Донбасі, Луганщині та в Криму ввести гуманітарний карантин на 5-10 років із зовнішнім управлінням.

 1. За умови швидкого отримання у повному обсязі репарацій від РФ та комплексної підтри­мки світовою спільнотою Україна матиме всі ресурси, потенціал і можливості для впровадження цієї моделі державного устрою.

Українці! Подолаємо свою пасивність, станьмо активнішими й спільно будуймо для себе ко­мфортну державу та її населені пункти на основі національної культури, наукової мудрості, справе­дливості, творчості, гармонії і достатку.

 1. . Прикінцеві положення. Вирішення спорів. Підстави для зміни чи розірвання договору.
 2. Термін дії договору. До повного впровадження в Україні абсолютного народовладдя.

I. Ідеологія самоврядування і народовладдя. Очищення інформаційного та релігійного простору України від руйнівної пропаганди. Всі головні ЗМІ повернути у власність народу (посіб­ник № 12, стор. 42-49).
Категорія: Наши файлы | Додав: Правління
Переглядів: 28 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]